Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định


Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

 


Tin liên quan