Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện dịch vụ sự nghiệp thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa.

 

Xem thêm

DỊCH VỤ

KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN

Phòng Kiểm định Hiệu chuẩn đã đăng ký và được chỉ định bởi Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL

THỬ NGHIỆM

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng (LAS-XD 706); Phòng thí nghiệm sản phẩm điện, dây cáp điện (VILAS 674)

HÓA SINH

Phòng Hóa Sinh (VILAS 224, VIMCERT 015) kiểm nghiệm an toàn VSTP; hoạt động quan trắc môi trường

DỊCH VỤ KHÁC

Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; các dịch vụ khoa học và công nghệ khác

Tin tức - Thông báo