Văn bản

STT Loại Số ký hiệu NBH Trích yếu CQBH Người ký Tập tin
1 Quyết định 3986/QĐ-BYT 16/09/2020

Về việc ban hành Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19

Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên Tải về
2 Công văn 714/UBND-VX 04/02/2021

Về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long Tải về
3 Thông báo 66/TB-SKHCN 08/09/2020

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định Lê Công Nhường Tải về
4 Luật 62/2020/QH14 17/06/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Tải về
5 Luật 60/2020/QH14 17/06/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Tải về
6 Luật 58/2020/QH14 16/06/2020

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Tải về
7 Luật 59/2020/QH14 17/06/2020

Luật Doanh nghiệp

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Tải về
8 Luật 61/2020/QH14 17/06/2020

Luật Đầu tư

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Tải về
9 Luật 57/2020/QH14 16/06/2020

Luật Thanh niên

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Tải về
10 Luật 56/2020/QH14 10/06/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Tải về
11 Luật 63/2020/QH14 18/06/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Tải về
12 Luật 64/2020/QH14 18/06/2020

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Tải về
13 Luật 65/2020/QH14 19/06/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Tải về
14 Nghị định 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Về công tác văn thư

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
15 Công văn 253/CV-SKHCN 27/03/2020

Công văn v/v v cung cấp thông tin các dự án điện mặt trời đã triển khai

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định Trần Đình Chương Tải về
16 Nghị định 108/2017/NĐ-CP 20/09/2018

Về quản lý phân bón

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Tải về
17 Thông báo 33/TB-SKHCN 31/03/2020

Thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định Lê Công Nhường Tải về
18 Chỉ thị 08/CT-UBND 31/03/2020

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng Tải về