THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020


Thứ Tư 09/09/2020


KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 
Trung tâm Phân tích Đo lường và Chất lượng thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định theo Thông báo số 66/TB-SKHCN ngày 08/9/2020 của Sở KH&CN.

 

1. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu (trong đó Trung tâm Phân tích & ĐLCL có 06 chỉ tiêu).

2. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: từ ngày 09/9/2020 đến hết ngày 08/10/2020 (trong giờ hành chính).

4. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: số 208 Diên Hồng, TP. Quy Nhơn, Bình Định - Số điện thoại: 0256 3520266) hoặc gửi qua đường bưu chính (thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì).

Tải tài liệu kèm theo: 
- Tải Thông báo số 66/TB-SKHCN 
- Tải phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 

Tin liên quan